Obchodní a reklamační podmínky

 

ŠPERKY Z DRAHÝCH KOVŮ

 
 
LONY spol. s r.o.

 

se sídlem  Na poříčí 1070/19, Nové Město, 110 00 Praha 1

identifikační číslo: 61852317

C 31129 vedená u Městského soudu v Praze

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zlatnictvilony.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti LONY spol. s r.o.., se sídlem Na poříčí 1070/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 61852317, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zlatnictvilony.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „vložit do košíku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Informace o přijímaných způsobech platby a možných způsobech dopravy jsou uvedeny v kolonce „způsob doručení zboží“. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Pro zahájení výroby zlatých šperků na zakázku je vyžadována zálohová platba ve výši 50 % celkové ceny zakázky. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je záloha nevratná.

4.10. EET informační oznámení

,,Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

EET informační oznámení podle 112/2016 Sb. Zákona o evidenci tržeb, části třetí, § 25

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@klenotylony.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající poníží příslušnou částku o expediční náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz , email: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

11.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: LONY spol. s r.o.., Na poříčí 1070/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty: info@zlatnictvilony.cz, telefon: +420 773 166 017

V Praze dne  9. 4. 2020

 

 

INVESTIČNÍ ZLATO A STŘÍBRO

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu investičního zlata a stříbra u obchodní společnosti LONY spol. s r.o., IČ: 61852317, se sídlem Na poříčí 1070/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku C 31129 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“ nebo „skladovatel“), tel: +420 775 517 444, info@zlatnictvilony.cz, www.zlatnictvilony.cz 2. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek II.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupní smlouva se uzavírá výlučné v českém jazyce.

2. Veškeré podepsané objednávky na investiční zlato a stříbro (dále jen „zboží“) podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Odesláním objednávky a zaškrtnutím políčka u textu „přečetl jsem si obchodní podmínky a akceptuji je“ kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

3. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat objednávku a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil. Před odesláním objednávky je kupující vždy informován o ceně.

4. Kupující má možnost se před odesláním objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5. Objednávkový formulář spolu s obchodními podmínkami umístěný na webových stránkách prodávajícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží podepsanou odeslanou objednávku. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu obdržení objednávky spolu s plným zněním kupní smlouvy včetně platebních instrukcí pro úhradu kupní ceny. Toto potvrzení však nemá vliv na vznik kupní smlouvy. V případě nákupu, jehož součástí je platba prostřednictvím systému PayU, zašle prodávající toto potvrzení po připsání částky na účet prodávajícího, pokud kupující toto potvrzení neobdrží do 30 minut od odeslání objednávky, smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva zaniká od počátku bez jakékoli sankce. V případě nákupu, jehož součástí je platba prostřednictvím systému BitPay, zašle prodávající toto potvrzení po připsání částky na účet prodávajícího, pokud kupující toto potvrzení neobdrží do 15 minut od odeslání objednávky, smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva zaniká od počátku bez jakékoli sankce.

6. Kupní smlouva a obchodní podmínky prodávající archivuje.

7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující má také možnost si zboží odebrat osobně v sídle prodávajícího; tato skutečnost musí být vyznačena v objednávce, popřípadě písemně dohodnuta s prodávajícím po uzavření kupní smlouvy.

8. V objednávkovém formuláři se kupujícímu uvádí aktuální cena spolu s údajem o trvání platnosti této ceny. Pokud je objednávkový formulář odeslán po době platnosti kupní ceny, kupující je před odesláním informován automatickým hlášením o změně kupní ceny a kupujícímu je znovu dána možnost formulář odeslat popřípadě zrušit bez jakékoli sankce.

9. Prodávající nabízí kupujícím tyto možnosti nákupu:

a) nákup bez zálohy na dobírku - prodávající u objednávky zboží, kde cena zboží činí do 100.000,- Kč včetně DPH, nepožaduje zaplacení zálohy a kupní cena je hrazena dobírkou oproti převzetí zboží;

b) nákup bez zálohy s osobním převzetím a hotovostní platbou – u objednávky zboží, kde cena zboží činí do 250.000,- Kč včetně DPH;

c) nákup se zálohou v plné výši ceny u nákupu do 2.000.000,- Kč včetně DPH s platbou kupní ceny do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (článek II, odst. 5, věta druhá); možnost doručení podle volby kupujícího buď prostřednictvím České pošty s.p. nebo osobním odběrem,

d) bod zrušen,

e) nákup od 2.000.000,- Kč do 4.000.000včetně DPH s platbou kupní ceny do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy – tuto formu kupní smlouvy může uzavřít pouze člen klubu ZLATÝ SMÉR, která má přidělenu platnou klubovou kartu; možnost doručení podle volby kupujícího buď prostřednictvím České pošty s.p., osobním odběrem nebo osobním kurýrem,

f) nákup do 270.000,- Kč včetně DPH (popřípadě ekvivalent v EURech) se zálohou v plné výši kupní ceny s bezhotovostní platbou do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (článek II, odst. 5, věta druhá) v případě doručení prostřednictvím České pošty s.p. / Slovenské pošty do místa dodání na území Slovenské republiky,

g) nákup do 100.000,- Kč včetně DPH uhrazený prostřednictvím systému PayU; možnost doručení zboží podle volby kupujícího buď prostřednictvím České pošty s.p. nebo osobním odběrem.

h) nákup do 150.000,- Kč včetně DPH uhrazený prostřednictvím systému BitPay; možnost doručení zboží podle volby kupujícího buď prostřednictvím České pošty s.p. nebo osobním odběrem.

10. Prodávající je oprávněn po uzavření smlouvy (článek II, odst. 5, věta druhá) provést telefonické ověření objednávky, která nemá vliv na uzavření smlouvy, avšak prodávající je v případě neúspěšného ověření oprávněn odstoupit od smlouvy. Ověřením je pro účely této smlouvy proces, u kterého prodávající telefonicky kontaktuje kupujícího na telefonním čísle uvedeném v objednávce vždy do 60 minut od uzavření smlouvy plynoucích v otevírací době prodávajícího (článek III, odst. 2 těchto obchodních podmínek) a odsouhlasí si vzájemně údaje obsažené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresu místa dodání, zboží, platbu, cenu. V případě, že kupující nepřijme první hovor prodávajícího, bude prodávající kontaktovat kupujícího nejpozději do 120 minut od uzavření smlouvy. Neuskuteční-li se nejpozději do 120 minut od uzavření smlouvy hovor s kupujícím, kdy dojde k odsouhlasení uvedených údaje, jedná se o neúspěšné ověření.

Článek III.

Cena zboží

1. Cena investičního zlata neobsahuje DPH, protože v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je prodej investičního zlata od této daně osvobozen. Cena investičního stříbra obsahuje DPH.

2. Prodávající stanovuje cenu zboží v průběhu své otevírací doby (tj. každý pracovní den den a to vždy v době od 9.00 do 17.00 hodin) několikrát v závislosti pohybu cen na mezinárodních trzích zlata a stříbra.

3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu:

a) nejpozději 10tý pracovní den ode dne uzavření kupní smlouvy v případě volby platby v hotovosti při osobním převzetí zboží, nebo

b) do 3 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy v případě bezhotovostní platby. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání částky na účet prodávajícího (nikoli okamžikem zadání platby Kupujícím) popřípadě úhradou v hotovosti, nebo c) v den, kdy Česká pošta s.p. nabídne kupujícímu převzetí neporušené zásilky na dobírku, popřípadě každý další den, kdy je neporušená zásilka uložena u České pošty s.p. k vyzvednutí (článek IV, odst. 4, pododstavec iii).

4. Kupní cenu zboží prodávající vyúčtuje kupujícímu v dokladu o zaplacení, který je daňovým dokladem (fakturou) a je vystaven a doručen kupujícímu společně se zbožím.

Článek IV.

Způsob doručení, náklady na doručení

1. Termín dodání zboží je nejpozději do 7 pracovních dní ode dne bezhotovostní úhrady stanovené kupní ceny za zboží; v případě zvolení hotovostní platby je termín dodání zboží do 14 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy. Lhůta k dodání zboží neběží po dobu nedostatku zboží na mezinárodním trhu, maximálně však po dobu 180 dnů. O této překážce je prodávající povinen kupujícího informovat, jakmile se tato překážka objeví. Kupující může zboží

a) odebrat osobně v provozovně prodávajícího nebo smluvních partnerů,

b) odebrat prostřednictvím České pošty, s.p. / Slovenské pošty,

c) odebrat prostřednictvím osobního kurýra,

d) uložit u prodávajícího jako skladovatele s vydáním skladištního listu jako cenného papíru na jméno ukladatele (kupujícího) převoditelného rubopisem (článek V těchto podmínek).

2. Osobní odběr: v sídle prodávajícího nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín nebo na při obchodním zastoupení Na poříčí 1070/19, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo na pobočce Bohunická 133/50, 61900 Brno. Kupující má povinnost dostavit se 10. pracovní den ode dne uzavření kupní smlouvy do v objednávce zvolené provozovny prodávajícího k převzetí zboží a doplacení kupní ceny. V tomto režimu kontaktuje prodávající kupujícího do 8 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, a to jak telefonicky, tak e-mailem, s upozorněním na povinnost převzetí zboží v konkrétní den. Prodávající a kupující mohou písemně (tj. také e-mailem) dohodnout jiné datum osobního převzetí. Převzetím zboží dochází k převodu vlastnického práva na kupujícího. Pokud si kupující nevyzvedne zboží řádně a včas postupuje se podle článku IV, odstavce 5, pododstavce ii).

 

Článek IV.

Způsob doručení, náklady na doručení

1. Termín dodání zboží je nejpozději do 7 pracovních dní ode dne bezhotovostní úhrady stanovené kupní ceny za zboží; v případě zvolení hotovostní platby je termín dodání zboží do 7 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy. Lhůta k dodání zboží neběží po dobu nedostatku zboží na mezinárodním trhu, maximálně však po dobu 180 dnů. O této překážce je prodávající povinen kupujícího informovat, jakmile se tato překážka objeví. Kupující může zboží

a) odebrat osobně v provozovně prodávajícího nebo smluvních partnerů,

b) odebrat prostřednictvím České pošty, s.p. / Slovenské pošty,

c) odebrat prostřednictvím osobního kurýra,

d) uložit u prodávajícího jako skladovatele s vydáním skladištního listu jako cenného papíru na jméno ukladatele (kupujícího) převoditelného rubopisem (článek V těchto podmínek).

2. Osobní odběr: v sídle  Na poříčí 1070/19, Nové Město, 110 00 Praha 1 . Kupující má povinnost dostavit se 10. pracovní den ode dne uzavření kupní smlouvy do v objednávce zvolené provozovny prodávajícího k převzetí zboží a doplacení kupní ceny. V tomto režimu kontaktuje prodávající kupujícího do 8 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, a to jak telefonicky, tak e-mailem, s upozorněním na povinnost převzetí zboží v konkrétní den. Prodávající a kupující mohou písemně (tj. také e-mailem) dohodnout jiné datum osobního převzetí. Převzetím zboží dochází k převodu vlastnického práva na kupujícího. Pokud si kupující nevyzvedne zboží řádně a včas postupuje se podle článku IV, odstavce 5, pododstavce ii).

3. Česká pošta / Slovenská pošta

i) Dodání se realizuje prostřednictvím České pošty, s.p. zásilkou ve formě cenného psaní určeného adresátovi výhradně do vlastních rukou a tato zásilka bude vždy pojištěna do výše konečné kupní ceny zboží, a to pro odpovědnost za ztrátu, poškození zásilky nebo úbytku obsahu zásilky, a to maximálně na 1.000.000,- Kč. Takto lze zasílat zásilky do maximální hmotnosti 2 kg včetně obalů. Prodávající bude pro cenné psaní používat speciální obálku, která obsahuje bezpečnostní prvky, díky nimž nemůže být otevřena bez zanechání neodstranitelných stop. Po odeslání zásilky zašle prodávající e-mailem kupujícímu informaci o podacím čísle zásilky a váze zásilky. Prodávající upozorňuje kupujícího, že podle vnitřních pravidel České pošty, s.p. se nedoručují cenná psaní v hodnotě nad 150.000,- Kč do místa určení a adresát zásilky je pouze vyzván, aby si zásilku převzal osobně na příslušné pobočce pošty. Prodávající doporučuje kupujícímu, který bude vyzvedávat zásilku na pobočce pošty, aby si zásilku nechal zvážit a údaj o váze porovnal s údajem o váze zaslaným e-mailem.

ii) První zaslání včetně pojištění prodávající nezpoplatňuje.

iii) Kupující má povinnost překontrolovat neporušenost obalu zásilky a skutečnost, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Kupující je oprávněn zásilku odmítnout v případě poškození či porušení obalu a v případě, že hmotnost zásilky neodpovídá hmotnosti uvedené v emailu o váze zásilky. V takovém případě se zásilka vrátí zpět prodávajícímu a kupující v tomto případě není v prodlení s převzetím zboží. Prodávající se zavazuje bezodkladně zásilku poslat znovu na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že v případě odmítnutí zásilky kupujícím se prodlužuje lhůta pro dodání zboží o 10 dní. Převzetím zásilky se kupující stává vlastníkem dodávaného zboží a proto pokud zásilku kupující přijme a dodatečně zjistí porušenost zásilky, musí tuto skutečnost reklamovat u České pošty svým jménem a na svůj účet.

iv) Pokud kupující neobdrží odeslanou zásilku s objednaným zbožím ve sjednané lhůtě, musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodejce.

5. Nevyzvednutí zboží:

i) pokud si kupující nevyzvedne již uhrazené zboží, (osobně nebo se prodávajícímu zboží vrátí zpět jako nedoručená zásilka zaslaná formou cenného psaní do vlastních rukou), je kupující v prodlení se svou povinností převzít zboží. Prodávající je povinen na základě e-mailové výzvy kupujícího zaslat zboží kupujícímu opakovaně. V takovém případě náklady na poštovné včetně pojištění zásilky hradí kupující, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku držitele poštovní licence. Kupující tuto částku zaplatí prostřednictvím dobírky u zasílaného cenného psaní. Po dobu prodlení kupujícího s povinností převzít zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění. Smluvní strany se dohodly, že tento poplatek činí 0,01 % z kupní ceny zboží za každý započatý den uskladnění. Pokud je kupující v prodlení s povinností převzít zboží 12 měsíců, je prodávající oprávněn zboží prodat na účet kupujícího.

ii) Pokud si kupující osobně nepřevzal zboží a nezaplatil kupní cenu řádně a včas , kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky a e-mailem s určením dne, kdy je kupující povinen si zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo určit jako den náhradního převzetí kterýkoli ze tří pracovních dnů následujících po dni, v němž kupující nesplnil svoji povinnost převzít zboží. Prodávající a kupující se dohodli, že pokud si kupující nevyzvedne zboží a nedoplatí kupní cenu ani v náhradním dni, kupní smlouva se automaticky ruší od počátku. Pokud si kupující nepřevezme neporušenou zásilku, kde je sjednána úhrada kupní ceny prostřednictvím dobírky a tato zásilka se vrátí prodávajícímu zpět jako nedoručená, kupní smlouva se automaticky ruší od počátku.

Článek V.

Smlouva o skladování

1. Prodávající v rámci své podnikatelské činnosti opatruje za úplatu (skladné) ve svém sídle investiční zlato a stříbro ukladatelů (dále také „zboží“) za předpokladu, že uložená hodnota zboží vypočtená ke dni uložení podle vzorce v odstavci 4) článku V. těchto podmínek činí minimálně 20.000,- Kč

2. Potvrzení o převzetí zboží ke skladování ustanovené skladovatelem má povahu cenného papíru, s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladovaného zboží (skladištní list). Skladištní list je vydáván vždy na jméno ukladatele a je převoditelný rubopisem v souladu s předpisy upravující směnky. Ukladatel, který převede skladištní list je povinen bezodkladně po převodu písemně oznámit skladovateli převod (a to e-mailem nebo listině na adresu sídla skladovatele s uvedením jména a příjmení, popřípadě firmy nebo názvu nabyvatele skladištního listu, dále adresa bydliště nebo místa podnikání, identifikačního čísla nebo data narození a e-mailového a telefonního kontaktu na nabyvatele).

3. Zboží je uskladněno na dobu neurčitou. Osoba uvedená jménem na skladištním listu je oprávněna kdykoli v pracovní době skladovatele vyzvednout zboží za předpokladu, že skladovateli ohlásí nejméně jeden pracovní den předem na telefonním čísle + 420 775 517 444 nebo osobně v sídle skladovatele své jméno (název) a číslo skladištního listu. Pokud nedojde k ohlášenému vyzvednutí zboží, je osoba uvedená na skladištním listu povinna zaplatit poplatek ve výši 0,5 % z ceny nevyzvednutého zboží vypočtené v ohlášený den výběru podle odst. 4) tohoto článku. Smluvní strany se dohodly, že tento poplatek je splatný okamžitě.

4. Skladné u investičního zlata činí 83/3650000 denně z ceny uloženého zboží + DPH dle platných předpisů. Pro účely výpočtu skladného se cena zboží určuje každý den dle vzorce: [ LONDON GOLD FIXING PM v USD (což je cena ryzího zlata) děleno 31,1035 (jedna trojská unce je 31,1035 gramu) krát CZK/USD dle denního kurzu ČNB krát hmotnost uskladněného ryzího zlata (v tisícinách gramu)]. Skladné u investičního stříbra činí 25/365000 denně z ceny uloženého zboží + DPH dle platných předpisů. Pro účely výpočtu skladného se cena zboží určuje každý den dle vzorce: [LONDON SILVER FIXING v USD (což je cena ryzího stříbra) děleno 31,1035 (jedna trojská unce je 31,1035 gramu) krát CZK/USD dle denního kurzu ČNB krát hmotnost uskladněného ryzího stříbra (v tisícinách gramu)]. Pro účely zjištění ceny investičního zlata a stříbra LONDON GOLD FIXING popř. SILVER FIXING v USD používá prodávající oficiální informační zdroj na internetových stránkách: www.lbma.org.uk. Pro účely zjištění kurzu CZK/ČNB používá prodávající oficiální informační zdroj na internetových stránkách: www.cnb.cz. Hodnoty do vzorce z uvedených zdrojů se přebírají každý den v 21:00 z hodnot naposledy zveřejněných.

5. Skladovatel je oprávněn změnit výši skladného za předpokladu, že to písemně oznámí ukladateli dva měsíce dopředu.

6. Skladovatel vyúčtuje skladné jednou za kalendářní rok pozadu, vždy k 30. 6., takto vyúčtované skladné je splatné do 14 dnů od vystavení daňového dokladu, který skladovatel zašle ukladateli na e-mail. Nedosáhne-li skladné výše 100,- Kč, může skladovatel provést vyúčtování za uplynulé období až v příštím termínu vyúčtování. Při skladování kratším než je účtované období (zejm. při vyzvednutí skladovaného zboží) je skladné splatné v den vyzvednutí zboží.

7. Skladovatel prohlašuje, že ve vztahu ke zboží ukladatelů je sjednáno živelní pojištění a pojištění pro případ odcizení.

8. Skladovatel upozorňuje ukladatele, že zákon pro skladovatele určil k zajištění nároků ze smlouvy o skladování zákonné zástavní právo na skladovaném zboží. Toto zákonné zástavní právo má přednost před jinými zástavními právy.

9. Skladovatel je oprávněn od smlouvy o skladování odstoupit v těchto případech: a) hrozí-li vznik podstatné škody na uloženém zboží, kterou skladovatel nemůže odvrátit, nebo b) je-li ukladatel v prodlení s úhradou skladného delší než tři měsíce. Po odstoupení je ukladatel povinen vyzvednout zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení, jinak může skladovatel skladované zboží prodat vhodným způsobem na účet osoby uvedené jménem na skladištním listu.

10. Pokud kupující při sjednání kupní smlouvy na zboží zvolí jako formu dodání uskladnění u prodávajícího (skladovatele), pak vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem doručení e-mailové zprávy prodávajícího s potvrzením o převodu vlastnického práva na kupujícího, které je povinen prodávající zaslat nejpozději desátý pracovní den po dni úhrady plné výše kupní ceny. Neobdrží-li kupující tuto zprávu prodávajícího, přechází vlastnické právo na kupujícího desátý pracovní den po dni úhrady plné výše kupní ceny. Prodávající doručí nejpozději do 10 pracovních dní ode dne převodu vlastnického práva ke zboží kupujícímu skladištní list. Při sjednání kupní smlouvy kupující zvolí, zda si skladištní list vyzvedne osobně v provozovně prodávajícího nebo mu bude zaslán prostřednictvím České pošty s.p. formou cenného psaní určeného výhradně do vlastních rukou adresáta. Pro práva a povinnosti v souvislosti se zasláním skladištního listu platí přiměřeně ustanovení odst. 3, 5 čl. IV těchto podmínek. Zaslání skladištního listu, popřípadě jeho nevyzvednutí ukladatelem, nemá vliv na vznik vlastnického práva.

11. K ochraně vlastnických práv ukladatele se smluvní strany dohodly, že pokud ukladatel zmocní třetí osobu k vyzvednutí zboží, pak toto zmocnění bude mít vždy povahu písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (ukladatele).

Článek VI.

Reklamace a záruka zboží

1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním zboží.

2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, a to u prodávajícího.

3. Prodávající sepíše s kupujícím reklamační protokol obsahující číslo objednávky a podrobný popis zjištěných závad. K protokolu je kupující povinen přiložit reklamované zboží a kopii faktury vztahující se k reklamovanému zboží.

4. Prodávající rozhodne o způsobu vyřízení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

Článek VII.

Zrušení kupní smlouvy, smluvní pokuta

1. Prodej investičního zlata a stříbra je prodej zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele. S ohledem na tuto skutečnost nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, jak je uvedeno v občanském zákoníku.

2. Kupní smlouva od počátku automaticky zaniká vyjma ustanovení o smluvní pokutě, jestliže kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas podle ujednání obsažené v kupní smlouvě (článek III, odstavec 3, písm. a), b), c) ve spojení s článkem IV, odstavec 5), v tomto případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 7 % z kupní ceny uvedené v kupní smlouvě. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy kupující neuhradí řádně a včas platbu prostřednictvím systému PayU (článek II, odst. 9, písm. d) a dále článek II, odst. 9, písm. g). Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy kupující neuhradí řádně a včas platbu prostřednictvím systému BitPay (článek II, odst. 9, písm. h). Prodávající je v případě automatického zániku kupní smlouvy povinen bezodkladně zaslat kupujícímu dosud došlé platby snížené o smluvní pokutu, a to na bankovní účet, ze kterého přišla poslední úhrada kupní ceny. Prodávající dále zašle kupujícímu na jeho e-mail oznámení o tomto zániku smlouvy a zprávu o odeslané platbě na jeho účet.

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže:

a) souhrnný objem nevyřízených objednávek učiněných týmž kupujícím překročí při platbě v hotovosti 250.000,- Kč nebo souhrnný objem nevyřízených objednávek učiněných týmž kupujícím překročí při platbě v bankovním převodem 5.000.000,- Kč

b) kupujícím uvedená doručovací adresa, výše objednávky (popř. jiné identifikační údaje) je zjevně pochybná či nesprávná,

c) kupující nesplnil v minulosti vůči prodávajícímu závazek vyplývající ze závazné objednávky, tj. odebrat a zaplatit závazně objednané zboží,

d) došlo k provozně-technické chybě, v důsledku kteréžto byla zveřejněna na stránkách prodávajícího chybná cena,

e) si kupující nevyzvedne řádně zaplacené zboží a je v prodlení s touto povinností po dobu delší 30 dnů,

f) dojde ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty, protože v den podpisu této smlouvy je v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb. prodej investičního zlata od této daně osvobozen,

g) v případě vyšší moci (tím se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal; za takovou vyšší moc je považován např. dočasný nedostatek zboží na mezinárodním trhu),

h) v případě neúspěšného ověření obchodu v souladu s článkem II odst. 10 těchto obchodních podmínek. V případě odstoupení od kupní smlouvy se ruší od počátku všechna ujednání vyjma ustanovení o smluvní pokutě.

Článek VIII.

Garance zpětného odkupu zboží

1. Prodávající prohlašuje, že kdykoli po předložení originálu certifikátu o nákupu zboží s garancí zpětného odkupu zboží odkoupí od kupujícího popřípadě od osoby, na kterou kupující převedl vlastnické právo ke zboží spolu s certifikátem o nákupu zboží s garancí zpětného odkupu zboží (dále jsou kupující a další osoba označení jen „držitel certifikátu“) zpět zboží, které si u něj držitel certifikátu zakoupil, a to za předpokladu, že zboží splňuje předepsané parametry ryzosti a je ve stavu schopném dalšího prodeje. Postup zpětného odkupu zboží je uveden v tomto článku.

2. Držitel certifikátu je povinen telefonicky nebo e-mailově prodávajícího informovat, že hodlá využít dohodnutého práva zpětného odkupu. Prodávající telefonicky nebo e-mailově dohodne s držitelem certifikátu postup předání zboží, certifikátu o nákupu zboží s garancí zpětného odkupu zboží vydaném prodávajícím včetně případných certifikátů výrobce do sídla společnosti prodávajícího (tj. buď osobně nebo prostřednictvím poštovní zásilky ve formě cenného psaní odeslaného kupujícím na adresu prodávajícího).

3. Jakmile prodávající obdrží zboží, je povinen bezodkladně provést kontrolu ryzosti a stavu zboží a dále kontrolu certifikátů (tj. zda je a jakým způsobem poškozen), dále stav obalu zboží. Poškození certifikátu výrobce nebo originálního balení může vést ke snížení výkupní ceny zboží. Prodávající prohlašuje, že kontrola ryzosti se provádí laboratorně nedestruktivním způsobem.

4. Výkupní cena zboží je stanovena dle cen uveřejněných na stránkách společnosti www.investicnizlato24.cz. Společnost aktualizuje výkupní ceny několikrát denně dle aktuálního vývoje cen na mezinárodních trzích. Výkupní cena může být ponížena z důvodu poškození zboží a jeho příslušenství (certifikátu a obalu).

5. Po stanovení výkupní ceny je na držiteli certifikátu, zda akceptuje nabízenou cenu. V případě zájmu o zpětný odkup bude uzavřena kupní smlouva, kde bude uvedeno množství vykupovaného zboží a jednotková cena. Dále bude uvedeno číslo bankovního účtu, na který objednatel zpětného odkupu (držitel certifikátu) požaduje zaslání peněžních prostředků. Prodávající převede peněžní prostředky na účet držitele certifikátu bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 20 dnů od podpisu smlouvy. Držitel certifikátu akceptuje skutečnost, že prodávající nevyplácí kupní cenu v hotovosti.

6. Za uzavření kupní smlouvy o zpětném odkupu zboží je považována podle právního řádu České republiky také e-mailová odpověď držitele certifikátu, že souhlasí s navrhovanou výkupní cenou. Takový e-mail podepíše svým jménem a příjmením, dále uvede své bydliště, datum narození. Prodávající bude v e-mailu držitele certifikátu informovat o výkupní ceně a bude vždy uvádět větu: upozorňujeme Vás, že pokud odpovíte na tento e-mail „souhlasím s navrhovanou cenou“, popř. jakýmkoli obsahově podobným slovním spojením vyjádříte souhlas s tímto e-mailem, dojde k uzavření kupní smlouvy s právními účinky v souladu s českým právním řádem.“

Článek IX.

Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Článek X.

Závěrečné ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 28. ledna 2021.

2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.